POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

(podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle §5 odst.1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 

1. Oficiální název

OBEC ZLOBICE

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Zlobice byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./

 

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starostka, která také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.  Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Výkonným orgánem obce pro samostatnou působnost je rada a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.  Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostkou, místostarostou a zaměstnanci. Starostka stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Zastupitelstvo

Šišková Stanislava

Mgr. Brhelová Dana, DiS.

Červinka Oldřich st.

Diblíková Eva, DiS.

Ing. Fojtů Denisa

Kunčarová Miluše

Ing. Lízal František, Ph.D.

Ing. Lízalová  Eva

Ing. Luzar Radek

Prachař Pavel

Skřipec David

Spáčil Antonín

Uherec Kamil

Večerka Antonín

Vrtal Tomáš

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Zlobice

 

Kontrolní výbor

Finanční výbor

 

Rada

Stanislava Šišková, Mgr. Dana Brhelová DiS, Oldřich Červinka, Ing. František Lízal, Ph.D., Pavel Prachař

 

- PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE              

Obec Zlobice je  zřizovatelem příspěvkové organizace:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLOBICE,

se sídlem: Zlobice

Zlobice 77, 768 31   Kroměříž

 

4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Zlobice (Obecní úřad Zlobice)                              

Zlobice 77, 768 31 ZLOBICE

 

4.2 Úřední hodiny

POZOR ZMĚNA!

Omezení úředních hodin pro veřejnost - platné od 12. 10. 2020 do odvolání

Pondělí   13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí   13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00  

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

 

4.3 Telefonní čísla

Telefon: 573 363 024

 

4.4 Adresa internetové stránky:                           

www.zlobice-bojanovice.cz

 

4.5 Adresa e-podatelny:                                                           

podatelna@zlobice-bojanovice.cz

 

4.6. ID datové schránky

r5garjv

 

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB 280575545/0300

Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je rodné číslo poplatníka.

 

6. IČO

00287954

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty                  

Seznam hlavních dokumentů - viz web stránky obce 

Sazebnik úhrad na rok 2020.pdf

 Jednací řád zastupitelstva obce
OZV č. 2/2017 o poplatku za odpady.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku ze psů
 Rozpočet obce

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

lze získat na obecním úřadě, osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky

 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“).

Poskytování informací

- ústně  - úřední hodiny kanceláře úřadu

- písemně - osobně v úřední hodiny kanceláře úřadu nebo poštou na adresu úřadu

- přes e-podatelnu: podatelna@zlobice-bojanovice.cz

- prostřednictvím datové schránky

Lhůty

-   Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) – 7 dnů

-   Výzva pro nedostatek údajů žadatele nebo  k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné  informace (§ 14 odst. 5, písmeno a, b) – 7 dnů

-   Vyrozumění žadatele o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst. 5, písm. c) – 7 dnů

-   Poskytnutí informace -15 dnů

-   Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst. 7) – 10 dnů

-   Odložení, odmítnutí  žádosti po marném uplynutí lhůty pro doplnění – 30 dnů (§ 14 odst. 5, písm. a, b)

-   Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace  - ve lhůtě pro vyřízení žádosti

-   Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti – (§15) – 15 dnů

-   Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16) – 15 dnů

-   Rozhodnutí o odvolání  (§16) – 15 dnů

Postup

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a)       na základě individuálních žádosti

b)       zveřejněním

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

Vyřízením žádosti se rozumí:

a) poskytnutí informace

b) odkaz na zveřejněnou informaci

c) vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli

d) odložení žádosti

Na ústní žádost o poskytnutí informace poskytne obecní úřad ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:                        

  • kterému povinnému subjektu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
  • kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti povinný subjekt, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním a vyhledáváním informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel  do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

Sazby za poskytování informací

Sazebnik úhrad na rok 2020.pdf

 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

· na úřední desce obecního úřadu

· prostřednictvím internetu na www stránkách obce  www.zlobice-bojanovice.cz

. prostřednictvím místního rozhlasu

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů apod., je v podatelně nebo u starostky na obecním úřadě v úředních hodinách. Příjem je rovněž realizován pomocí e-podatelny  podatelna@zlobice-bojanovice.cz  (zákon č. 227/2000 Sb., 300/2008 Sb.).

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává                                            

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikaččíslo a adresu.

Písemná žádost                                    

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem, a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné tyto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo podat osobně do protokolu na obecním úřadě, popř. přes e-podatelnu: podatelna@zlobice-bojanovice.cz

Termíny pro vyřízení:

· úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,

· je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel      provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti

· v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se    odloží   a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli.

 

Vyřizování podání ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Vyřizování peticí (zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

Vyřizování jiných podnětů, připomínek a návrhů  (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Vyřizování žádostí o informace (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací)

 

11. Opravné prostředky

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení

Odvolání se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů  obce                                                           

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlín, Tř. T. Bati 21, Zlín. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

11.3 Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce. Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecním úřadu. Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

11.4 Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

a) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření zastupitelstva obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

b) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce.

c) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

d) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

e) Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

11.5  Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3.                                       

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v přenesené i samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

11.6 Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

11.7 Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

a) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (§ 16)  ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 16a  (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu.

b) O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

c) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

d) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní)

 

12 . Formuláře


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz/portal/občan/

 

14. Předpisy       

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

_ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

_ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

_ zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

_ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

_ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

_ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

_ zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu , ve znění pozdějších předpisů

14.2 Obecně závazné vyhlášky obce                                        

Platné obecně závazné vyhlášky – viz web obce

 

15.    Úhrady za poskytování informací

15.1  Sazebnik  úhrad na rok 2020.pdf

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

16. Licenční smlouvy

16.1   Licenční smlouva - vzor.Pdf

16.2   Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Zlobice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Poskytnuté informace        

Zlobice Bojanovice