Spolky a kluby

TJ Sokol Zlobice - Bojanovice

Sbor dobrovolných hasičů

Spolek přátel větrného mlýna

Myslivecké sdružení

Výkon mysliveckého práva se váže k době, kdy se začalo se záměrnou ochranou, chovem a lovem zvěře. Myslivost byla svobodným řemeslem a její vykonavatel musel mít složeny myslivecké zkoušky. Císařským patentem z 1849 bylo zrušeno výsadní právo lovecké a vlastníkem honitby se stal každý, kdo vlastnil nejméně 115 ha souvislých pozemků. V roce 1873 zákon o myslivosti pro Moravu stanovil, že právo myslivosti je právem reálným, které je nerozlučně spjato s vlastnictvím pozemků. V praxi to znamenalo, že teprve v této době mohly a začaly vznikat honitby jiné než knížecí a panské. Provozovatelem těchto honiteb byla obec, pokud měla školené myslivce, nebo je mohla pronajmout. Spolky ze záliby začaly vznikat po roce 1880. V obecní kronice je uvedeno, že: „Roku 1886 konala honební společnost obce Zlobice polní hon. Za výtěžek z dražby jednoho zajíce ve výši 8 zlatých byly nakoupeny školní pomůcky pro chudá dítka“.

Myslivost bývala dříve doménou selských rodin. Později se honitba pronajímala. Kolem roku 1930 bylo málo vysoké a černé zvěře. Bylo vzácností, když se někdy objevil v revíru srnec. Zato bylo hodně zajíců, bažantů a koroptví. V roce 1931 se odstřelilo na honě 225 zajíců, 134 koroptví a 64 bažantů. Stejně dobré úlovky byly i v následujících letech. Kolem roku 1938 vybudovali ve zlobickém lese podílníci z lesa chatu, která zde však nestála dlouho. Byla rozebrána nenechavci a vypráví se, že mnoho materiálu odnesl jakýsi partyzán. Tato první myslivecká chata je však zachována na dobových fotografiích. V r. 1950 postavila Myslivecká společnost Zlobice novou, stabilnější chatu ve Zlobickém lese, která slouží dodnes pro přečkání špatného počasí, i pro přátelská posezení. Tradičně se zde každým rokem na Silvestra dopoledne scházejí myslivci k rozloučení se starým rokem.

myslivci

Stará myslivecká chata postavená ve zlobickém lese kolem roku 1938.

Za okupace se honební revír Zlobic a Bojanovic sloučil, po osvobození se konaly hony odděleně. V listopadu 1949 se konal v Bojanovicích kolový hon. Večer byla v hospodě veselice. Na večeři byli pozváni všichni Bojanovští občané. Bylo načerno poraženo tele. Telecí maso však podléhalo vázanému hospodářství. Neznámý udavač oznámil případ na okres, což mělo trestné následky pro dárce telete. Ten byl odsouzen k finanční pokutě a 24hodinovému vězení. I takové případy se děly. Ve snaze zvýšit stav lovné zvěře vysázela Honební společnost na obecním pozemku „Dolní padělky“ úzký pruh pravého břehu Věžeckého potoka košíkářskou vrbou. V roce 1952 vysázela remízek na Zmolách honební společnost Bojanovice. Počátkem 50.let se stav zvěře snížil. Některé druhy jsou téměř na vyhynutí. Křepelky, jako ptáci stěhovaví, bývaly v hojném počtu při tahu chytány. V Bojanovicích se chytávali do sítí v místě, kterému se dodnes říká Křepelek. Je to úvoz od návsi k č. 42. V roce 1954 bylo odstřeleno 72 zajíců, 16 bažantů, 4 srnci. V letech 1954 – 1962 byli myslivci z obou obcí sdruženi v Mysliveckém spolku Zlobice-Bojanovice. Právě v letech kolem roku 1960 se mimořádně rozmnožila zvěř srnčí a dobře se dařilo v místních podmínkách i muflonům, kteří sem byli přivezeni z Korsiky. Mufloní rodina se rozmnožila v roce 1959 na 15 kusů. Lány silážní kukuřice mají nesporně význam i pro myslivost. Do vzrostlejších porostů se uchyluje pernatá zvěř, zejména bažanti, kterých naopak stále ubývá. Pernatá zvěř je likvidována jedovatými postřiky, jež používají zemědělci na polní kultury.

Od roku 1963 bylo toto myslivecké sdružení začleněno do většího společně s obcí Věžky (Myslivecké sdružení Troják). Honitba má 1200 hektarů. Byla vybudována bažantnice. Bažanti se střílí, ale také se provádí jejich odchyt na vývoz do Francie a Anglie. V roce 1970 se konal hon za účasti myslivců z Itálie. Na ochranu zvěře bylo v roce 1983 uloveno 190 ks škodné zvěře (6 kun, jezevec, 4 káně, jestřáb, 11 tchořů, 6 lišek, 5 strak, 2 vrány, 10 toulavých psů a 115 zatoulaných koček). Byl zaveden líhňový odchov bažantů ve Věžkách. V roce 1992 bylo z umělého odchovu prodáno hraběti Strachwitzovi do Rakouska 2100 bažantů. Loveckou vášeň mnohý odsuzuje, myslivci však vědí, že lov je ušlechtilá redukce zvěře. V zimě se o ni starají, do krmelců dávají krmivo, sledují zdravotní stav zvěře a dbají na její přirozené či umělé rozmnožování ve volné přírodě.

Český svaz žen

Počátky organizovaného svazu žen v našich obcích spadají do r. 1957 - 1958. Ve Zlobicích ustanovený Výbor žen vedla Františka Plesniková, později Marie Kuželová. V Bojanovicích při oslavě MDŽ v roce 1958 byla ustanovena rada žen v čele s Věrou Coufalíkovou. Ženy se podílely na práci JZD, MNV, věnovaly se osvětové kulturní činnosti. Od r. 1972 se předsedkyní ČSŽ Zlobice-Bojanovice stala Alena Skácelová. Ženy se podílely na plnění volebního programu obce, pořádaly kurzy, besedy, zájezdy do divadel, turistické výlety s dětmi, cvičení žen. Poslední předsedkyní ČSŽ je Alena Susová. Svaž žen pořádal návštěvy kulturních akcí, taneční zábavy, staral se o údržbu pomníků padlým, některé z členek se zúčastnily nácviku spartakiádní skladby pro ženy. 90. léta představují útlum ženského hnutí v obci. Přesto se pořád jezdí na výlety a různé akce.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

604 338 358 - Pošta Partner

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

1. 6. Laura

Zítra: Jarmil

 

Pomoc Ukrajině

Pomoc dodávky energií

Seniorská obálka

Hlášení rozhlasu

Integrovaná doprava Zl. kraje

 11.10.2022

 

Projekty

financované

pomocí dotací

 

2020 - Dotace - MK Přihlásek, Zlobice

2020 - Dotace - Výsadba u poldru Zlobice

2020 - Dotace - Zvodnělý poldr Zlobice

2020 - Dotace Zlínského kraj - TJ Sokol Zlobice + foto

2019 - Protipovodňová opatření Zlobice.pdf

2018 - Dotace - Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice.Pdf

2016 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje-zásahové vybavení.pdf 

Poděkování Zlínskému kraji - JSDH.pdf

2013 - Poděkování Zlínskému kraji-hasičská stříkačka.Pdf   

Poděkování kříž Zlobice  

                    Poděkování - kříž Zlobice.docx (450,2KB, .docx)

         

   Charita pomáhá  spolu to zvládneme   

                  Charita pomáhá.Pdf (244,4KB, .Pdf)

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Telefonní seznam

phone.quick.cz

www.czechpoint.cz

 
 
       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Návštěvnost stránek

273088
Zlobice Bojanovice